เว็บสล็อต , สล็อตแตกง่าย ทบ.แจง จัดซื้อ เสื้อผ้าทหารเกณฑ์ มีคุณภาพ

เว็บสล็อต , สล็อตแตกง่าย ทบ.แจง จัดซื้อ เสื้อผ้าทหารเกณฑ์ มีคุณภาพ

เว็บสล็อต , สล็อตแตกง่าย เสื้อผ้าทหารเกณฑ์ – กรมพลาธิการทหารบก เป็นหน่วยความรับผิดชอบในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สิ่งอุปกรณ์เครื่องแต่งกายของทหารกองประจำการ อาทิ เสื้อผ้า ผ้าเช็ดตัว รองเท้า ดำเนินการจัดหาเป็นส่วนรวมเพื่อเป็นการดูแล อำนวยความสะดวกให้กับกำลังพลที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพบก ซึ่งสิ่งอุปกรณ์ดังกล่าวจะต้องมีความเหมาะสมกับการใช้งานทางทหาร วัสดุมีความคงทน แตกต่างจากท้องตลาดทั่วไป เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับทหารที่เข้ารับการฝึก และปฏิบัติในทุกภารกิจของกองทัพ

ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าว เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับที่กำหนด 

ประกอบด้วย พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 , กฎกระทรวงซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560, ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และคำสั่ง ทบ. ที่ 1380/63 ลง 27 ต.ค.63 เรื่อง การกำหนดและการใช้คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์

โดยมีกระบวนการในการดำเนินการ เริ่มตั้งแต่การกำหนดความต้องการ การจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ การสืบราคา การจัดทำแผนจัดหา การดำเนินกรรมวิธีจัดหา การขออนุมัติซื้อ/จ้าง และการลงนามสัญญา ซึ่งในทุกขั้นตอนมีการจัดตั้งคณะกรรมการในส่วนต่างๆ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รัดกุม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

สำหรับประเด็นคำถามเรื่องการจัดซื้อเครื่องแต่งกายทหารที่มีราคาสูงนั้น เนื่องจากสิ่งอุปกรณ์ประเภทเครื่องแต่งกายที่ใช้ในภารกิจทางทหารมีการคุณลักษณะที่แตกต่างจากตามท้องตลาดทั่วไป รวมถึงเป็นการจ้างผลิตเฉพาะ ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องมีขีดความสามารถในการผลิตได้ครั้งละจำนวนมากๆ และจะต้องมีคุณภาพรวมถึงมีประสิทธิภาพในการใช้งานที่เหมือนกันทั้งกองทัพ

โดยการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของทางราชการจะมีเงื่อนไขที่ผู้ประกอบการหรือผู้ขายจะต้องปฏิบัติ ซึ่งราคาที่ตั้งนั้นจะมีการรวมค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้น ซึ่งแตกต่างจากการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ อาทิ การวางหลักประกันการเสนอราคา การวางหลักประกันสัญญา (5%), การรับประกันความชำรุดบกพร่อง การจัดส่งพัสดุตามระยะเวลาการส่งมอบ และการปรับเมื่อไม่สามารถปฏิบัตามสัญญา (0.2% ของยอด) และรวมถึงภาษีอากรต่างๆ อาทิ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีเงินได้นิติบุคคลธรรมดา อากรแสตมป์ เป็นสิ่งที่ต้องนำมาคำนวนในการกำหนดราคา

สำหรับที่มาของราคากลาง ที่ใช้ในการกำหนดราคาสิ่งอุปกรณ์ประเภทนั้นๆ จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สป.สาย พธ. ซึ่งเป็นการดำเนินการตามกฎหมายตามข้างต้น ซึ่งการกำหนดราคากลางเพื่อเป็นฐานสำหรับเปรียบเทียบราคาที่มีการเสนอราคาในการจัดซื้อจัดจ้าง (เช่น ใช้ราคามาตรฐานที่กำหนด การสืบราคา หรือราคาที่เคยจัดซื้อครั้งหลังสุดภายใน 2 ปีงบประมาณที่ผ่านมา)

ในกรณีของการจ้างผลิตเครื่องแต่งกาย ได้ใช้วิธีการสืบราคา 

โดยเป็นการนำคุณลักษณะเฉพาะดังกล่าว ซึ่งมีคุณลักษณะแตกต่างจากสินค้าตามท้องตลาดทั่วไป ไปสืบราคาจากผู้ประกอบการที่มีขีดความสามารถในการผลิตได้ตรงตามความต้องการของทางราชการ ให้มาเสนอราคาไม่น้อยกว่า 3 ราย ซึ่งเป็นไปตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ ปี 2560 มาตรา4

ส่วนการได้มาซึ่งคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดนั้น กรมพลาธิการทหารบก ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ ซึ่งเป็นผู้แทนจากเหล่าสายวิทยาการ และผู้แทนจากหน่วยใช้ที่มีความรู้ ความสามารถในการใช้งาน สป. มาเป็นผู้ร่วมกำหนดคุณลักษณะเฉพาะฯ และจัดทำคุณลักษณะเฉพาะฯ ซึ่งเป็นไปตามคำสั่งกองทัพบก เรื่อง การกำหนดและการใช้คุณลักษณะเฉพาะ สป. ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดในมาตรา 9 ที่ระบุว่า การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของสิ่งอุปกรณ์ที่จะทำการจัดซื้อจัดจ้างนั้น ให้คำนึงถึงคุณภาพ เทคนิค และวัตถุประสงค์ของการใช้งาน การซื้อจ้าง โดยจะต้องประกอบด้วยข้อมูลจากคู่เทียบไม่น้อยกว่า 3 ราย และเปิดกว้างให้ผู้ที่สนใจสามารถเสนอข้อมูลให้กับทางราชการ โดยประกาศผ่านเว็บไซต์ตามระเบียบ และระยะเวลาที่กำหนด

ส่วนคุณสมบัติที่การใช้งานทางทหารต้องการนั้น จะคำนึงถึงภารกิจการใช้งานเป็นหลัก โดยจะเพิ่มคุณสมบัติพิเศษในเรื่อง ประสิทธิภาพการป้องกันการอับชื้น ประสิทธิภาพการต้านแบคทีเรีย เป็นต้น

ทั้งนี้ กองทัพบกขอเรียนว่าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องทุกประการ โดยได้คำนึงถึงผลประโยชน์ของหน่วยงานและผู้ใช้เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อการปฏิบัติภารกิจได้เป็นสำคัญ

ทั้งนี้ หากท่านพบพฤติกรรมการใช้จ่ายที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขโครงการ สามารถแจ้งเบาะแสมาที่ halfhalf@fpo.go.th หรือส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โดยระบุ รายละเอียดของการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข และข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับพร้อมหลักฐาน (หากมี) หรือที่ ตร. ที่เว็บไซต์ ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศปอส.ตร.)”

เพื่อให้การดำเนิการก่อสร้างดังกล่าวนั้นมีผู้ควบคุมงานให้ได้คุณภาพในการก่อสร้างตามสัญญาก่อสร้างที่ได้ระบุไว้ และมีที่ปรึกษาบริหารโครงการ และที่ปรึกษาอิสระตรวจสอบรับรองระบบ ก่อนการเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ของตัวโครงการดังกล่าวนี้ เว็บสล็อต , สล็อตแตกง่าย